Bounce järjestää etävanhempainillan harrastajien vanhemmille 31.1. klo 18

Teams-linkki vanhempainiltaan 

Järjestämme harrasteryhmiemme vanhemmille (minininjat, cheer ja tramppa) vanhempainillan Teamsilla keskiviikkona 31.1. klo 18-19. Vanhempainillassa toimistolaiset Petriina ja Riikka kertovat seuran toiminnasta, harrastamisesta Bouncella sekä seuran tekemästä vastuullisuustyöstä samalla keräämme vanhemmilta palautetta ja kehitysideoita seuran toiminnan kehittämiseksi. 

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkzZjBjYzktZGQwMy00NTBhLTg5OGMtODI4OGY0NWE4ZGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac785855-58b1-47bd-9e22-a95c0ffca4f1%22%2c%22Oid%22%3a%22eadb104a-2571-4bf6-8dcd-b6e663a96fc5%22%7d